Sokağa çıkma döneminde Adalet Bakanlığı’nın Adli Tıp Yönetmeliği’nde yaptığı ve kamuoyunda “cenaze kaçırma yönetmeliği” olarak nitelendirilen değişikliğin Danıştay’dan dönmesine yapılan itiraz da reddedildi. Danıştay kararında, “Bakanlığın görevi Adli Tıp hizmeti sunmaktır, cenazelerin nasıl gömüleceğini belirlemek değil!” denildi.

7 Ocak 2016 tarihinde Adli Tıp Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, “cenazelerin 3 gün içerisinde alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedileceğine” ilişkin “3 gün” ibaresinin Danıştay tarafından çıkarılmasına Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itiraz bir kez daha Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.

Bu kez konu Kurul’un gündemine, Cizre’de insanlara sağlık yardımında bulunurken, katledilen SES üyesi sağlıkçı Aziz Yural ile Silopi’de vurulan Mutallip Pusat’ın ailesinin yaptığı başvuru ile geldi. Aileler Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddedilmesini isterken, Adalet Bakanlığı ile kısmen kabul edilmesi talebinde bulundu.

CENAZESİNİ DAHA ÖNCE ALANLAR BUNA İTİRAZ EDEMEZ

Danıştay’ın konuya ilişkin aldığı karar ve Yural ile Pusat ailesinin yaptığı başvuruya kimi kimi Kurul üyeleri itiraz ederek, Aziz Yural ve Mutallip Pusat için aynı kararın alınamayacağını ileri sürdü. Buna da, “davacıların yakınlarının cesedini dava konusu Yönetmelik değişikliğinden önce teslim alınmış olmaları nedeniyle dava konusu düzenlemeye karşı dava açmakta güncel, meşru menfaatleri kalmadığından, davanın ehliyeti yönünde reddedilmesi gerektiğini” gerekçe gösterdiler.

MEZARLIK DEĞİL ADLİ TIP HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREBİLİR

11 Mayıs 2016 tarihinde yapılan başvuruyu değerlendiren Dava Daireleri Kurulu, hangi işlemlerin yürütmesinin durdurulacağına yönelik hukuki düzenlemelere işaret ererek, önceki karara benzer şekilde, “Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinde, 2659 sayılı yasa ile Adalet Bakanlığına verilen düzenleme yetkisinin ‘adli tıp hizmetlerinin’ yerine getirilmesine yönelik olduğu sonucuna varılmaktadır” görüşüne yer verildi. Kararda, Adalet Bakanlığının cesetler üzerinde otopsi yapma dışında bir işlevinin olmadığına işaret edilerek, şu görüşlere yeniden yer verildi:

ADALET BAKANLIĞI YETKİ GASPINDA BULUNDU

“Dava konusu yönetmelik değişikliği ile getirilen hükümler incelendiğinde Adli Tıp hizmetleriyle ilgisi bulunmadığı gibi, kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımların, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemlerle de ilgisinin bulunmadığı, düzenleme ile otopsi işlemleriyle ilgisi kalmayan cesetlerin defin işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği görülmektedir.

Bu durumda, Adalet Bakanlığının dava konusu yönetmelik değişikliği ile 2659 Adli Tıp Kurumu Kanunun, kendisine vermiş olduğu yönetmenlik çıkarma yetkisi sınırlarını aşarak, otopsi işlemleriyle ilgisi kalmayan cesetlerin defin işlemlerine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yapmasına yetki yönünde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

YURAL VE PUSAT AİLESİNİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Ayrıca Kurul, Aziz Yural ve Mutallip Pusat’ın cenazelerinin düzenlemeden önce alınmış olması gerekçe gösterilerek Yural ve Pusat ailesinin yaptığı başvurunun kabul edilemeyeceği görüşünü de değerlendirerek, ifade ettiği nedenlerden dolayı, “Davacıların itirazının Kabulüne” karar verdi. Danıştay Onuncu Dairesince 11 Mayıs 2016 tarihinde verilen kararın davası konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin kısımların kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27’inci Maddesinde öngörülen koşullar gerçekleştirildiğinden bu kısımlar yönünde yürütmenin durdurulmasına, yürütmenin durdurulmasına yapılan davalı idare itirazının ise yukarıdan belirtilen gerekçe ile reddine oy çokluğu ile karar verdi.

BU YÖNETMELİĞİN TAMAMININ İPTALİ ANLAMINA GELİYOR

Kararı değerlendiren, Avukat Nuray Özdoğan, bu kararın önceki karardan daha ileri olduğunu belirterek, “İlk kararda, düzenlemedeki 3 günlük süre üzerinden yönetmelik kararının kısmen durdurulmasına karar verilmişti. Şimdi bu kararda, yürütmenin tamamen durdurulmasına karar verildi. Yani aslında, yapılan düzenlemenin bütünün yürütmesinin durdurulması kararı verilmiş oldu” dedi. Kurul’un “cenaze işlemlerinin tümünün Sağlık Bakanlığının yetkisinde olduğu, Adalet Bakanlığının bu konuda bir düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığını” tespit ettiğine işaret eden Özdoğan, “Kurul yetki gaspı üzerinden bizim itirazımızı kabul etti, Adalet Bakanlığının başvurusunu ise bir kez daha reddetti” dedi. Özdoğan, Yural ve Pusat ailelerinin yaptığı başvurunun “kabul edilmeyeceğine ilişkin” kurulun verdiği kararın önemli ve yerinde bir karar olduğuna işaret ederek, “Böyle bir başvuruyu her yurttaş yapabilir” diye konuştu. (Kenan Kırkaya – DİHABER)